Facebook icon
YouTube icon

Some / Any / Many / A lot of / Lots of / A few / A little

1. Some:
- Dùng trong câu khẳng định.
- Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.
- Some cũng được dùng trong câu hỏi.
VD: I have some friends.
2. Any:
- Dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
- Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.
VD: There aren’t any books in the shelf.
3. Many:
- Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn.
- Đi với danh từ đếm được số nhiều.
VD: Do you have many cars?
4. A lot of / lots of:
- Được dùng trong câu khẳng đinh và câu nghi vấn.
- Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều.
- Thường mang nghĩa "informal" (source: fb.com/tienganhthatde).
VD: We spent a lot of money.
5. A few:
- Dùng trong câu khẳng định.
- Dùng với danh từ đếm được số nhiều.
VD: She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.
(Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên).
Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.
6. A little:
- Dùng trong câu khẳng định.
- Đi với danh từ không đếm được.
VD: Have you got any money? - Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?) A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh mượn một ít.

CÁC TIN KHÁC

Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre

Đăng ký tư vấn