Facebook icon
YouTube icon

Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ (who, which, whom, ...)

1. Khi nào dùng dấu phẩy?
Khi danh từ đứng trước who, which, whom... là:
+ Danh từ riêng, tên:
Ha Noi, which....
Mary, who is...
+ Có this, that, these, those đứng trước danh từ:
This book, which....
+ Có sở hửu đứng trước danh từ:
My mother, who is....
+ Là vật duy nhất ai cũng biết: Sun (mặt trời), moon (mặt trăng)
The Sun, which...

2. Đặt dấu phẩy ở đâu?
- Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề
My mother, who is a cook, cooks very well
- Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề, cuối mệnh đề dùng dấu chấm.
This is my mother, who is a cook.

3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO, WHICH, WHOM...?
- Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy, không có giới từ (whose không được bỏ)
This is the book which I buy.
Ta thấy which là túc từ (chủ từ là I, động từ là buy), phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi:

-> This is the book I buy.
This is my book, which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được.
This is the house in which I live.
Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc.
This is the man who lives near my house.
Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được.

4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT?
- Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ:
This is my book, that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy -. phải dùng which
This is the house in that I live.(sai) vì phía trước có giới từ in - phải dùng which

5. Khi nào bắt buộc dùng THAT?
- Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi vừa có vật
The man and his dog that....
That thay thế cho: người và chó

CÁC TIN KHÁC

Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre

Đăng ký tư vấn