Facebook icon
YouTube icon

Mẫu đơn xin nghỉ phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre;

- Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự.  

- Tên tôi là: ………………………….........................................................................................

- Điện thoại liên hệ :....................................................................................................................

- Phòng ban/Bộ phận công tác:.....................................................................................................................

- Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre cho tôi được nghỉ ....... ngày phép.   

+ Từ ngày:……tháng …… năm 201…

+ Đến ngày:……tháng …… năm 201…

- Lý do: .......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Tôi đã bàn giao công việc cho ông (bà):.................................... Phòng ban/Bộ phận ……………………

- Các công việc được bàn giao: ..................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Kính trình Ban giám đốc Trung tâm, Phòng Hành chính - Nhân sự xem xét và chấp thuận.

Trân trọng./.

                                                                       Bến Tre, ngày........ tháng ....... năm 20.....

 

Ban Giám đốc
(Duyệt)
Trưởng phòng/Bộ phận
(Xác nhận)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Đính kèm tập tin: 

CÁC TIN KHÁC

Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre

Đăng ký tư vấn