Information for B1 Preliminary for Schools

Kỳ thi tiếng Anh này cho thấy rằng học sinh đã nắm vững những kiến thức cơ bản. Chứng chỉ ‘B1 Preliminary for Schools’ cho thấy rằng một học sinh đã nắm vững các kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh và có những kỹ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của học sinh chuyển tiếp từ ‘A2 Key for Schools’ sang ‘B2 First for Schools’.

‘B1 Preliminary for Schools’ được định hướng ở cùng cấp độ CEFR với ‘B1 Preliminary’ nhưng được xây dựng với nội dung dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.

1. Chứng chỉ ‘B1 Preliminary for Schools’ cho thấy học sinh có thể:

  • Đọc sách báo bằng tiếng Anh đơn giản
  • Viết thư và email về các chủ đề hàng ngày
  • Hiểu rõ các thông tin thực tế
  • Thể hiện nhận thức về quan điểm và tâm trạng trong văn nói và viết tiếng Anh.

2. Lý do để chọn ‘B1 Preliminary for Schools’:

  • Dễ dàng tích hợp vào chương trình giảng dạy của nhà trường.
  • Một phần trong nhóm các bài kiểm tra giúp học sinh phát triển từng bước một.
  • Việc chuẩn bị và quản lý bài thi được hỗ trợ toàn diện.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIẾNG ANH TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN VÀ KHOA HỌC TIẾNG ANH